राष्ट्रिय जनगणना २०७८

राष्ट्रिय रिपोर्ट

रिपोर्ट

 • National Report - English
 • संक्षिप्त नतिजा
 • नेपाली अनुसुची
 • A Report on Maternal Mortality, 2021
 • अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रततवेदन
 • Population Composition of Nepal
 • राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र सञ्चारमाध्यम
 • Housing and Household Dynamics in Nepal

घरपरिवार तालिका

 • तालिका नं १: घरको स्वामित्व अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २: घरको जगको बनोट अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ३: घरको बाहिरी गारोको बनोट अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ४: घरको छानोको बनोट अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ५: घरको भुइँको बनोट अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ६: खाने पानीको स्रोत अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ७: खाना पकाउन प्रयोग गर्ने इन्धन अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ८: बत्ति बाल्न प्रयोग गर्ने इन्धन अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ९: परिवारले प्रयोग गर्ने शौचालयको प्रकार अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १०: परिवारमा उपलब्ध साधन तथा सुविधा अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ११: घर, जग्गामा महिलाको स्वामित्व अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १२: कृषि बाहेक साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १३: गत १२ महिनामा कम्तीमा एक सदस्यको मृत्यु भएको परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १४: परिवारमा अक्सर बसोबास गर्ने, परिवारबाट अनुपस्थित (स्वदेश तथा विदेशमा) अनुसार परिवार तथा व्यक्तिको संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका १५: घरको मुख्य प्रयोग अनुसार घरको संख्या, रा.ज.ग. २०७८

व्यक्तिगत तालिका

 • तालिका नं १: परिवार र जनसंख्या सम्बन्धी विवरण, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २: परिवारका सदस्य संख्या अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ३: उमेर तथा लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ४: ५ वर्ष उमेर समूह तथा लिङ्ग अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ५: परिवारमूलीको उमेर अनुसार परिवार संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ९: विभिन्न देशको नागरिक अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १०: १० वर्ष वा माथिका व्यक्तिको वैवाहिक स्थिति अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ११: विवाहित १० वर्ष वा माथिका व्यक्तिको पहिलो विवाह हुँदाको उमेर अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १२: अपाङ्गता अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १३: ५ वर्ष वा माथिका व्यक्तिको साक्षरता अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १४: ५ वर्ष वा सो भन्दा माथिका व्यक्तिले उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक तह अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १५: ५ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका हाल र विगतमा शैक्षिक संस्था गएका गएका व्यक्ति अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १६: १५ वर्ष वा माथिका, १० जोड २ वा सो सरह वा सो भन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिको अध्ययनको मुख्य क्षेत्र अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १७ : जन्मस्थान अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १८ : विदेशमा जन्मिएका व्यक्तिको जन्म भएको देश तथा क्षेत्र अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं १९ : गणना भएको समय भन्दा अघिको बसोबास गरेको स्थान अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २० : गणना भएको समय भन्दा अघि गणना गरेको स्थानभन्दा अन्यत्र बसोबास गरेका व्यक्तिको गणना गरेको स्थानमा बसोबास गरेको समय अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २१ :बसाईसराई गरेका व्यक्तिको बसाइ सर्नको कारण अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २२: गणना भएको समयभन्दा अघिको बसोबास स्थान गणना गरेको स्थानभन्दा अन्यत्र (विदेश) भएका व्यक्तिको बसोबास गरेको देश तथा क्षेत्र अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २३ : कम्तीमा एक पटक विवाह गरेका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाले जीवित जन्माएका बच्चाहरूको संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २४ : उमेर समूह अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाले गणनाको समय सम्म जीवित जन्माएका र मृत्यु भएका बच्चाहरूको संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २५ : उमेर समूह अनुसार कम्तीमा एक पटक विवाह गरेका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाले गणनाको समय भन्दा एक वर्ष अघिसम्म जीवित जन्माएका बच्चाहरूको संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २६: १० वर्ष वा माथिका व्यक्तिले गणनाको समय देखि १२ महिना अगाडि सम्म मुख्य आर्थिक काम गरेको अवधि (महिना) अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २७: १० वर्ष वा माथिका व्यक्तिले गणनाको समय देखि १२ महिना अगाडि सम्म गरेको मुख्य आर्थिक कामको पेसा अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २८: १० वर्ष वा माथिका व्यक्तिले गणनाको समय देखि १२ महिना अगाडि सम्म गरेको मुख्य आर्थिक कामको औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं २९: १० वर्ष वा माथिका व्यक्तिहरुले गणनाको समय देखि १२ महिना अगाडि सम्म मुख्य आर्थिक रूपले सक्रिय र निष्क्रिय अनुसार जनसंख्या राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ३०: १० वर्ष वा माथिका व्यक्तिले गणनाको समय देखि १२ महिना अगाडि सम्म गरेको मुख्य आर्थिक काम गर्दा रोजगारमा संलग्नताको प्रकार अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ३१: १० वर्ष वा माथिका व्यक्तिले गणनाको समय देखि १२ महिना अगाडि गरेको मुख्य आर्थिक कामको औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ३२: १० वर्ष वा माथिका व्यक्तिले गणनाको समय देखि १२ महिना अगाडि कुनै पनि आर्थिक काम नगर्नुको कारण अनुसारको जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ३३: १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिको बसाईको अवस्था अनुसार जनसंख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८
 • तालिका नं ३४: ५ वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको जन्म दर्ता अनुसारको संख्या, राष्ट्रिय जनगणना २०७८