राष्ट्रिय जनगणना २०७८

शिक्षा

छान्नुहोस्
छान्नुहोस्
छान्नुहोस्

प्रमूख नतिजाहरु

कूल साक्षरता दर

%
पुरुष साक्षरता दर

%
महिला साक्षरता दर

%

५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिको साक्षरताको अवस्था अनुसारको जनसंख्या