Census 2021

Training Slides of Census officer training

Published Date: 2022-Jun-17 09:22 PM

DT-1.1 जनगणना र कानुनि आधार.pptx Download
DT-1.2 आर्थिक प्रशासनिक तथा जनगणना अधिकारी काम र आचरण.pptx Download
DT-1.3 तालिम र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी तथा अवधारणा र परिभाषा.pptx Download
DT-1.4 सूचीकरण महल १ देखि ७.pptx Download
DT-2.1 सूचीकरण महल ८ देखि २०.pptx Download
DT-2.2 मोक अन्तर्वार्ता सूचीकरण.pptx Download
DT-2.3A लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण.pptx Download
DT-2.3B लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक.pptx Download
DT-2.4 कक्षागत अभ्यास ३.pptx Download
DT-3.1 मुख्य प्रश्नावली पारिवारिक र प्रश्न १ देखि १३.pptx Download
DT-3.2 मुख्य प्रश्नावली पारिवारिक १४ देखि १७ र व्यक्तिगत १ देखि ११ .pptx Download
DT-3.3 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १२ देखि १८.pptx Download
DT-3.4 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १९ देखि २९.pptx Download
DT-4.1 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३० अपाङ्गता.pptx Download
DT-4.2 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३१ र ३२ अार्थिक.pptx Download
DT-4.3 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३३ र ३४ अार्थिक.pptx Download
DT-4.4- मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३५ देखि ३७.pptx Download
DT-5.1 अभ्यास १.pptx Download
DT-5.2 मोक अन्तर्वार्ता तथा छलफल.pptx Download
DT-5.3 नक्सा.pptx Download
DT-5.4 नक्सा फिल्ड.pptx Download
DT-6.1 सामुदायिक क देखि घ.pptx Download
DT-6.2 सामुदायिक ङ देखि च.pptx Download
DT-6.3 कक्षागत अभ्यास २ र ४.pptx Download
DT-6.4 शिक्षण अभ्यास १.pptx Download
DT-7.1 शिक्षण अभ्यास २.pptx Download
DT-7.2 कभरपेज.pptx Download
DT-7.3 असंगति र पुर्णता.pptx Download
DT-7.4 तालिम पश्चात परीक्षा र छलफल.pptx Download

FAQs

Collection of most frequently asked questions by users