Enumerator Training Slides

Published Date: 2021-Oct-19 01:14 PM

CAPI TRAINING SLIDE for Enumerator.pptx Download
ET-1.1 जनगणनाको परिचय गणकका काम तथा अन्तर्वार्ता.pptx Download
ET-1.2 अवधारणा र परिभाषाहरु तथा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण.pptx Download
ET-1.3 मुख्य प्रश्नावली पारिवारिक प्रश्न १ देखि ११.pptx Download
ET-1.4 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १२ देखि १७ र मातृ मृत्यु सचित फाराम.pptx Download
ET-2.1 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १ देखि ११.pptx Download
ET-2.2 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १२ देखि १८.pptx Download
ET-2.3 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १९ देखि २५.pptx Download
ET-2.4 गणक तालिमः मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल २६ देखि ३०.pptx Download
ET-3.1 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३१ र ३२ अार्थिक.pptx Download
ET-3.2 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३३ र ३४ अार्थिक.pptx Download
ET-3.3- मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३५ देखि ३७.pptx Download
ET-3.4 अभ्यास १.pptx Download
ET-4.1 मोक अन्तर्वार्ता.pptx Download
ET-4.2 अभ्यास २.pptx Download
ET-4.3 असंगति र पुर्णता .pptx Download
ET-4.4 उतार फारम अध्यावधिक र अनुगमन.pptx Download

FAQs

Collection of most frequently asked questions by users