Census 2021

Supervisor Training Slides

Published Date: 2022-Jun-17 09:50 PM

CAPI TRAINING SLIDE.pptx Download
ST-1.1 जनगणना र कानुनि आधार.pptx Download
ST-1.2 सुपरिवेक्षकको काम.pptx Download
ST-1.3 अन्तर्वार्ता सम्बन्धी तथा अवधारणा र परिभाषा.pptx Download
ST-1.4 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण.pptx Download
ST-2.1 सूचीकरण महल १ देखि ७.pptx Download
ST-2.2 सूचीकरण महल ८ देखि २०.pptx Download
ST-2.3 नक्सा.pptx Download
ST-2.4 नक्सा फिल्ड.pptx Download
ST-3.1 मोक अन्तर्वार्ता सूचीकरण.pptx Download
ST-3.2 सामुदायिक क देखि घ.pptx Download
ST-3.3 सामुदायिक ङ देखि च.pptx Download
ST-3.4 कक्षागत अभ्यास ३ र ४.pptx Download
ST-4.1 मुख्य प्रश्नावली पारिवारिक प्रश्न १ देखि १०.pptx Download
ST-4.2 मुख्य प्रश्नावली पारिवारिक ११ देखि १७ .pptx Download
ST-4.3 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत १ देखि ११ .pptx Download
ST-4.4 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १२ देखि १८.pptx Download
ST-5.1 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १९ देखि २५.pptx Download
ST-5.2 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल २६ देखि २९.pptx Download
ST-5.3 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३० अपाङ्गता.pptx Download
ST-5.4 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३१ र ३२ अार्थिक.pptx Download
ST-6.1 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३३ र ३४ अार्थिक.pptx Download
ST-6.2- मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३५ देखि ३७.pptx Download
ST-6.3 अभ्यास १ र २.pptx Download
ST-6.4 मोक अन्तर्वार्ता तथा छलफल.pptx Download
ST-7.1 मातृ मृत्यु सूचित फाराम तथा तालिम पश्चात परीक्षा र छलफल.pptx Download
ST-7.2 कभरपेज.pptx Download
ST-7.3 कृषि उतार तथा असंगति र पुर्णता.pptx Download
ST-7.4 सूचीकरण पुनरावलोकन तथा तालिम मूल्याङ्कन.pptx Download
थप स्पष्ट हुनुपर्ने केही बिषयहरू.pptx Download

FAQs

Collection of most frequently asked questions by users