Training slides for Province Training

Training slides for province training

Published Date: 2021-Mar-21 11:40 AM

PT-1.1 जनगणना र कानुनि आधार.pptx Download
PT-1.2 जनगणना अधिकारी, प्रशिक्षकको काम र आचरण तथा तालिम.pptx Download
PT-1.3 अवधारणा र परिभाषा.pptx Download
PT-1.4 सूचीकरण महल १ देखि ७.pptx Download
PT-2.1 सूचीकरण महल ८ देखि २०.pptx Download
PT-2.2 मोक अन्तर्वार्ता सूचीकरण.pptx Download
PT-2.3 लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण.pptx Download
PT-2.4 कक्षागत अभ्यास ३.pptx Download
PT-3.1 मुख्य प्रश्नावली पारिवारिक र प्रश्न १ देखि १३.pptx Download
PT-3.2 मुख्य प्रश्नावली पारिवारिक १४ देखि १७ र व्यक्तिगत १ देखि ११ .pptx Download
PT-3.3 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १२ देखि १८.pptx Download
PT-3.4 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १९ देखि २९.pptx Download
PT-3.4 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल १९ देखि २९.pptx Download
PT-4.1 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३० अपाङ्गता.pptx Download
PT-4.2 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३१ र ३२ अार्थिक.pptx Download
PT-4.3 मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३३ र ३४ अार्थिक.pptx Download
PT-4.4- मुख्य प्रश्नावली व्यक्तिगत महल ३५ देखि ३७.pptx Download
PT-5.1 अभ्यास १.pptx Download
PT-5.2 मोक अन्तर्वार्ता तथा छलफल.pptx Download
PT-5.3 नक्सा.pptx Download
PT-5.4 नक्सा फिल्ड.pptx Download
PT-6.1 सामुदायिक क देखि घ.pptx Download
PT-6.2 सामुदायिक ङ देखि च.pptx Download
PT-6.3 कक्षागत अभ्यास २ र ४.pptx Download
PT-6.4 शिक्षण अभ्यास १.pptx Download
PT-7.1 शिक्षण अभ्यास २.pptx Download
PT-7.2 कभरपेज.pptx Download
PT-7.3 कृषि उतार तथा असंगति र पुर्णता.pptx Download
PT-7.3_7.4 मातृ मृत्यु सूचित फाराम.pptx Download
PT-7.4 तालिम पश्चात परीक्षा र छलफल.pptx Download

FAQs

Collection of most frequently asked questions by users